Li Qian-Qian

Li Qian-Qian - Postdoctoral fellow
Joined the group in 2022